Το τμήμα εξυπηρέτησης ασθενών απαρτίζεται από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο είναι πάντα πρόθυμο να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη και είναι αρμόδιο για:

  • Παροχή πληροφοριών
  • Διευθέτηση ραντεβού
  • Εισαγωγή – Εξιτήρια ασθενών
  • Βοήθεια κατά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων
  • Οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη